นโยบายและข้อกำหนดการใช้บริการ

ข้อตกลงสาหรับสมาชิก Contract agreement (รายละเอียดแนบท้ายสัญญา)

 1. สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับในสิทธิประโยชน์ของสมาชิก อาทิ การใช้บริการเลาจน์ ห้องออกกำลังกาย ห้องเก็บสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ ที่จัดไว้ให้ สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ไม่มีค่าใช้จ่ายและอาจจะว่างในบางเวลา ค่าสมาชิกภาพจะไม่รวมถึงการสอนการฝึกสอนส่วนบุคคลหรือการฝึกสอนเป็นกลุ่ม โปรแกรมพิเศษ หรือการเช่า ซึ่งบริการดังกล่าวจะต้องมีการจัดเวลาให้บริการในบางเวลาและมีค่าบริการเพิ่มเติมไม่มีบริการ อาทิโปรแกรมส่วนตัว สิทธิประโยชน์ อุปกรณ์และเครื่องมือการออกกำลังทั้งหมด ฯลฯ ที่ว่างตลอดเวลาสมาชิกภาพสามารถมอบหรือโอนสิทธิได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัดการมอบหรือโอนสิทธิดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัด ให้ถือว่าตกเป็นโมฆะ กรณีที่บัตรสมาชิกสูญหาย หรือเสียหายสามารถขอออกบัตรใหม่จากทาง บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัด โดยมีค่าธรรมเนียมบัตร 300 บำท ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นได้
 2. หน้าที่ของสมาชิก สมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิกที่ยังคงสถานะสมาชิกภาพของ บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัด ก่อนเข้าใช้บริการบัตรสมาชิกไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ สมาชิกต้องสวมใส่ชุดออกกำลังกายที่เหมาะสมตลอดเวลาการออกกำลังกาย ไม่อนุญาตให้สวมใส่ชุดยีนส์ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในเวลาใดก็ตามในสถานที่ของ บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัด ไม่อนุญาตให้นำบุคคลใดๆ ที่อายุต่ำกว่ำ 14 ปีเข้ำมาใน บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัดก่อนที่จะได้รับอนุญาติ
 3. ความรับผิดชอบของสมาชิก สมาชิกตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บริการของคลับ โดย บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัดและ/หรือผู้จัดการนักฟิตเนส อาชีพ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับจ้างของ บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัด หลุดพ้นและจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดกับสมาชิก ‘ข้าพเจ้า ยินยอมรับ รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บริการของคลับ โดย บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัด และ/หรือผู้จัดการนักฟิตเนสอาชีพ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับจ้างของ บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัด หลุดพ้นและจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี่ยงใดๆ อาทิ การบาดเจ็บ หรือ ความเสียหายที่เกิดกับข้าพเจ้า (ไม่ว่าเสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม) และทรัพย์สินของข้าพเจ้าหรือแขกรับเชิญของข้าพเจ้า หรือผูกพันกับข้อเรียกร้องและความเสียหายใดๆ โดยไม่จำกัดจำนวน ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำโดยประมาทในการใช้งาน หรือไม่ก็ตาม ‘ นอกจำกนี้สมาชิกตกลงว่า บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัด และ/หรือผู้จัดการไม่ต้องรับผิดชอบหรือผูกพันต่อความเสียหาย การสูญหายใดๆ ในทรัพย์สินรวมทั้งรถยนต์ และสมาชิกตกลงว่าความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยสมาชิกท่านอื่น ให้เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่กระทำผิดท่านนั้น
 4. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่สมาชิกหรือแขกของสมาชิกก่อให้เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงว่าความเสียหายนั้นเกิดจำกการกระทำโดยจงใจหรือประมาท
 5. กฎระเบียบและข้อบังคับ ข้าพเจ้ายอมและตกลงตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่ทาง บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัย และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และป้องกันสมาชิกและผู้อุปการะคุณทุกท่าน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามและจะผูกพันตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่แจ้งไว้ขณะนี้ เช่นเดียวกับกฎระเบียบบังคับที่จะมีการอนุมัติ และประกาศแก้ไขในภายหน้า รวมถึงกฎระเบียบที่มีการโพสต์หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัด เป็นกรณีพิเศษ และให้ถือว่ากฎระเบียบและข้อบังคับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสมาชิก ซึ่งจะมีรายละเอียดของสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ เวลาการให้บริการ การบริการ ข้อกำหนดและนโยบายต่างๆ ทาง บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัด สำมารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัด และข้าพเจ้ายอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม เช่น เงื่อนไขของสมาชิกภาพบริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกจากการที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
 6. การโอนสมาชิกภาพ สมาชิกอาจโอนสมาชิกภาพของตนเองไปยังบุคคลอื่น โดยชำระค่ำธรรมเนียมในการโอน 1,200 แก่ทาง บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัด และ/หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บริษัท มิลเลี่ยน ยิม จำกัดเท่านั้น ผู้รับโอนจะได้รับผลประโยชน์และผูกพันภายใต้สัญญาฉบับนี้
 7. การ Freeze / Hold เพื่อรักษาสมาชิกภาพ เสียค่ารักษาสมาชิก 300 บาท / เดือน สูงสุด 3 เดือน เฉพาะสมาชิก 6 เดือน และ 1 ปี เท่านั้น
 8. การสอนคลาสบางคลาส จะมีค่าใช้จ่าย ถูกกำหนดให้เป็นไปตาม เงื่อนไข ของบริษัทฯ
 9. กรณีเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  ข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้สมัคร/สมาชิก (ผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ)ขอให้ความยินยอมให้แก่ผู้เยาว์ในการสมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ